Jaunųjų šaulių susitikimas su Laimonu Jaku

Balandžio 5 dieną 14 valandą Obelių gimnazijoje Rokiškio Leonardo Grigonio-Užpalio 9-osios kuopos Obelių būrio jaunieji šauliai susitiks su viešosios įstaigos Karių teisių gynimo centro generaliniu direktoriumi Laimonu Jaku.
Pokalbio tema „Karys – uniformuotas civilis“.
Jaunieji šauliai dalyvaus diskusijoje.
Obelių jaunųjų šaulių būrio vadovė Jolanta Paukštienė

Jaunieji šauliai susitiko su Valdu Adamkumi

Sausio 30 dieną Rokiškio 9 kuopos Obelių būrio jaunieji šauliai Vilniuje aplankė Valdovų rūmus, Gedimino pilį ir kitas lankytinas vietas. Krašto apsaugos ministerijos prieigose susitiko su Jo Ekscelencija Prezidentu Valdu Adamkumi. Jis visus vaikus pasveikino, klausinėjo, iš kur atvykę, ką veikia, kaip sekasi dalyvauti šaulių veikloje. Jaunieji obeliečiai Prezidentą iki tol pažinę tik iš televizijos ir spaudos, dabar jaučiasi ypatingi. Neišdildomą įspūdį patyrę jaunieji šauliai į namus važiavo linksmi, dainuodami dainas.

Rokiškio 9 kuopos Obelių jaunųjų šaulių būrio vadovė Jolanta Paukštienė

Obelių jaunieji šauliai dalyvavo pagarbos bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“

Sausio 9 dieną Obelių gimnazijos jaunieji šauliai kartu su visos Lietuvos šaulių sąjungos rinktinių šauliais dalyvavo tarptautiniame pagarbos bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtame žuvusiems Lietuvos laisvės gynėjams atminti. Jau 25 kartą pagerbiamos Sausio 13-osios įvykių aukos – žmonės, sužeisti 1991 m. sausio 13-osios naktį ir mirę nuo sužalojimų, patirtų sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą.
Prieš bėgimą Antakalnio kapinėse vyko žuvusiųjų už Lietuvos laisvę gynėjų pagerbimo ceremonija. Šauliai pagarbos bėgime dalyvauja itin aktyviai, Obelių gimnazijos jaunieji šauliai dalyvavo antrus metus iš eilės. Kiekvienas dalyvis apdovanotas apyranke, simbolizuojančia Tikėjimą, Pasiaukojimą, Laisvę, ir jubiliejiniu 25-mečio medaliu. Bėgimas vyko Vilniaus miesto gatvėmis. Startas – Karių kapų gatvėje, finišas – Sausio 13-osios gatvėje, prie Vilniaus televizijos bokšto. Atstumas 9 kilometrai.
Sausio 13 dieną jaunieji šauliai dalyvaus renginyje Laisvės gynėjų dienai paminėti Obelių laisvės kovų istorijos muziejuje.

Obelių jaunųjų šaulių vadovė Jolanta Paukštienė

Pandėlio jaunųjų šaulių kuopos vadės Rimos Žėkienės nuotr.

Obelių jaunieji šauliai dalyvavo „Maisto banko“ akcijoje

Spalio 16–17 dienomis Rokiškio prekybos centruose vyko rudeninė LPF „Maisto bankas“ akcija.
Jau ne pirmus metus joje savanoriauja Obelių jaunieji šauliai su vadove. Aštuntą kartą Rokiškyje vykusios „Maisto banko“ paramos akcijos metu jos organizatoriams talkino aštuonios dešimtys savanorių: jaunieji šauliai, Maltos ordino savanoriai, medicinos darbuotojai, Rokiškio socialinio paramos centro kolektyvas bei pavieniai asmenys.

Jaunųjų šaulių vadovė Jolanta Paukštienė

Jaunųjų šaulių ekskursija į Kauną

Spalio 10 dieną Obelių gimnazijos jaunieji šauliai kartu su Rokiškio rajono 9 kuopos šauliais lankėsi Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje ir IX forte. Mokiniai išklausė ir pamatė, kokie šiame muziejuje eksponuojami archeologiniai radiniai, šaltieji ir šaunamieji ginklai, amunicijos rinkiniai, pasakojantys apie Lietuvos valstybės ir karybos istorijos raidą, „Lituanicos“ skrydžio per Atlantą daiktai ir dokumentai, fotonegatyvų ir fotonuotraukų kolekcijos, užsienio valstybių kariuomenių uniformų kolekcija, dokumentų ir knygų rinkinys.
IX forte jaunieji šauliai susipažino su nauja muziejaus ekspozicija, pasakojančia apie XX a. vykdytą Kauno tvirtovės plėtrą, gynybinių įtvirtinimų evoliuciją bei tvirtovės artileriją.

Jaunųjų šaulių vadovė Jolanta Paukštienė

Obelių jaunųjų šaulių pergalės

Spalio 1 d. Juodupės gimnazijoje vyko Lietuvos šaulių sąjungos Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Rokiškio jaunųjų šaulių sąskrydis, skirtas šios rinktinės įkūrimo 25-mečiui.
Dėl pagrindinio prizo, taurės rungėsi Obelių, Rokiškio, Juodupės, Kamajų ir Pandėlio mokyklų jaunieji šauliai. Obeliečiai kovinėje estafetėje ir smiginio rungtyje iškovojo 1-ąją vietą. „Linksmojoje“ estafetėje iškovota 2-a vieta, šaudymo ir virvės traukimo rungtyse – 3-ios vietos. Susumavus rezultatus bendrakomandinėje Obelių gimnazijos jaunieji šauliai iškovojo 1-ąją vietą.
Asmeniniuose laimėjimuose smiginio rungtyje geriausiai sekėsi Ernestui Pašakarniui, jis iškovojo 1-ąją vietą. Šaudymo rungtyje Dominykas Čerškus iškovojo 2-ąją vietą, kovinėje estafetėje Ovidijus Senkevičius ir Dainius Žiliukas iškovojo 1-ąsias vietas, estafetės rungtyje Evaldas Araminas, Laisvydas Adašiūnas, Ovidijus Senkevičius, Ernestas Pašakarnis iškovojo 2-ąją vietą, virvės traukimo rungtyje Simona Dručkutė, Arūnė Sabaliauskaitė, Ernestas Pašakarnis, Dainius Žiliukas ir Ovidijus Senkevičius iškovojo 3-ąją vietą.
Jaunųjų šaulių vadovė Jolanta Paukštienė
 

Rezultatų suvestinė

Bendrakomandinė

1. Obeliai – 40 taškų
2. Juodupė – 36 taškai
3. Pandėlys – 32 taškai
4. Rokiškis – 22 taškai
5. Kamajai – 20 taškų

Rungtys

Virvė –  1 Pandėlys, 2 Juodupė, 3 Obeliai, 4 Rokiškis, 5 Kamajai
Kovinė estafetė – 1 Obeliai, 2 Pandėlys, 3 Juodupė, 4 Rokiškis, 5 Kamajai
Smiginis – 1 Obeliai, 2 Kamajai, 3 Rokiškis, 4 Juodupė, 5 Pandėlys
Šaudymas – 1 Pandėlys, 2 Juodupė, 3 Obeliai, 4 Kamajai, 5 Rokiškis
Estafetė „Linksmoji“ – 1 Juodupė, 2 Obeliai, 3 Rokiškis, 4 Kamajai,
5 Pandėlys

Nepriklausomybės laikotarpiu Obelių šaulių būrys turėjo savo namus

Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu (1918–1940) šalyje veikė nemažai visuomeninių organizacijų, kurios vienijo įvairių pažiūrų piliečius. Narių skaičiumi gausiausios ir žinomiausios buvo tautinio pobūdžio organizacijos: Šaulių sąjunga, Ateitininkų federacija, Lietuvių tautiškojo jaunimo sąjunga (Jaunalietuviai), Lietuvai pagražinti draugija ir kt.

Apie Lietuvos šaulių sąjungą

Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu labiausiai savo veiklą išplėtojusi ir daugiausia narių turėjusi buvo Lietuvos šaulių sąjunga. Tai – savanoriška pilietinės gynybos visuomeninė organizacija. LŠS įkūrimo data laikoma 1919 m. birželio 27 d., kai buvo įkurtas Kauno šaulių būrys. Ideologinius pamatus organizacijai paklojo Vladas Putvis.

LŠS neapsiribojo vien militaristine veikla, ji apėmė daugelį visuomeninio gyvenimo sričių: kultūros, sporto, patriotinio, pilietinio ugdymo, švietimo ir kt. 1920 m. birželio mėnesį buvo pradėtas leisti Šaulių sąjungos laikraštis „Trimitas“.

1919 m. rugsėjo 26 d. M. Žvirėnas, gavęs įgaliojimą iš V. Putvio steigti Šaulių dalinį Rokiškyje, netrukus ėmėsi darbo. LŠS skyrių Rokiškio apskrityje sukurti nebuvo sudėtinga, nes čia jau įvairiose vietose Rokiškio rinktinės ploto partizanai kovojo su bolševikais. 1919 m. spalio 3 d. steigiamasis susirinkimas Šaulių sąjungos Rokiškio skyriaus valdybos pirmininku išrinko Antaną Jurgelionį, iždininku Juozą Jurgelionį, sekretorių Kazį Bieliūną. Šią dieną galima laikyti Šaulių sąjungos darbo pradžia Rokiškyje.

Tais pačiais metais buvo suorganizuoti šaulių būriai kituose Rokiškio apskrities miesteliuose: Panemunėlyje, Skapiškyje, Svėdasuose, Panemunyje, Čedasuose. Visi jie jungė 420 šaulių. Vėliau buvo įkurti Aleksandravėlės, Lukštų, Kriaunų, Jūžintų, Obelių, Pandėlio, Onuškio, Vyžeičių, Parokiškio, Suvainiškio, Duokiškio, Juodupės, Kazliškio, Žiobiškio, Salų ir kiti būriai.

Rokiškio šaulių rinktinė turėjo įsigijusi namus Kauno gatvės ir Nepriklausomybės aikštės kampe. Toje vietoje stovėjo medinis keturkampio formos pastatas, kuris vėliau buvo nugriautas ir jo vietoje pastatytas kitas (dabar įsikūrusi „Sodra“). Į klubą praleisti laiko rinkdavosi vietos tarnautojai, Veikė bufetas, buvo galima užkąsti, išgerti, pažaisti biliardą bei šachmatais. Šauliai turėjo dūdų orkestrą, futbolo komandą. Kiekvienas šaulių būrys turėjo tarnybinius knygynėlius, o kai kurie būriai turėjo ir gana nemažus knygynus.

Rokiškio šaulių paradas Rokiškio miesto aikštėje 1935 m.

Aktyviai šauliai veikė ir kituose Rokiškio apskrities miesteliuose. Didelė ir stipri buvo Jūžintų  šaulių organizacija. Būrio vadovavo Petras Trinbelys. Jūžintų šaulių būriui priklausė ir žymus visuomenininkas, knygnešys J. O. Širvydas.

Aleksandravėlės šauliai rengdavo programas valstybinių švenčių proga, o bažnytinėms švenčių programoms vadovavo kunigas. Vaidindavo pavasarininkai, angelaičiai. Organizacijos tarpusavyje konkuravo. Buvo net dvi aikštės: viena – šaulių, kita – pavasarininkų. Šaulių vadas miestelio ir aplinkinių kaimų patriotinį gyvenimą organizavo labai energingai. Svarus žodis priklausė ir kunigams. 1939 m. spalio 10 d., kai Vilnius buvo prijungtas prie Lietuvos, Aleksandravėlėje vyko didžiulės iškilmės, kuriose dalyvavo visos organizacijos. Vasario 16-ąją uniformuoti šauliai su vėliavomis eidavo į bažnyčią, o po pamaldų salėje būdavo meninė programa.

Aktyviai veikė ir Obelių šauliai: 1927 m. surengė 5 susirinkimus, 6 vakarus su vaidinimais, 2 koncertus, 2 gegužines ir šokių vakarus. Buvo įsigyti namai ir teatro salė. Būryje veikė sporto sekcija, futbolo komanda.

1928 m. birželio 10 d. Antanašės miške Obelių, Aleksandravėlės, Kriaunų šaulių būriai dalyvavo šaudymo pratybose. Tą pačią dieną įvyko ir šaulio mokytojo Nemickio ir šaulės Polonskaitės vestuvės.

Obelių būrio valdybos pirmininkas buvo mokytojas Čebilis, iždininkas K. Šimulynas, sekretorius J. Pauliukas, būrio vadas kapitonas Balnas.

1940 m. liepos 13 d., spaudžiant sovietinei okupacinei valdžiai, buvo pasirašytas įsakymas dėl Šaulių sąjungos likvidavimo, pirmas viešas dokumentas apie Šaulių sąjungos likvidavimą pasirodė liepos 15 d.

Plačiau

http://www.muziejusrokiskyje.lt/en/visuomenines_organizacijos_rokiskio_apskrityje_pirmosios_lietuvos_respublikos_laikotarpiu

Šiandien Obelių jaunieji šauliai Vilniuje bėgs „Gyvybės ir mirties keliu“ (2015-01-10)

Bėgimu dvidešimt ketvirtą kartą bus pagerbtos aukos – žmonės, žuvę 1991 m. sausio 13-osios naktį ir mirę nuo sužalojimų, patirtų sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vytautas Koncevičius, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Stasys Mačiulskas, Alvydas Matulkas, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus.

Iš viso sostinėje bėgti įsiregistravo net 3 476 dalyviai. Dalyvaus apie 70 rajono jaunųjų šaulių – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto, Juodupės, Pandėlio, Kamajų Antano Strazdo gimnazijų mokinių.

Sunkią distanciją pasiryžę įveikti ir devyni Obelių gimnazijos jaunieji šauliai, vadovaujami mokytojos Jolantos Paukštienės.

 

10480992_504208046377936_313422064286450802_n

 Rimvydo Pupelio nuotr.

 

Obelių gimnazijos jaunuosius šaulius aplankė Lietuvos šaulių sąjungos vadas

 

Gruodžio 11 d. Obelių gimnazijos jaunuosius šaulius aplankė Lietuvos šaulių sąjungos vadas Liudas Gumbinas, Alfonso Smetonos 5-os rinktinės ir rajono 9-os kuopos vadai. Susitikimo metu vadai bendravo su jaunimu, diskutavo aktualiais klausimais, įteikė jaunųjų šaulių pažymėjimus, o būrio vadei Jolantai Paukštienei ir aktyviausiems – šaulio ženklus.